Đặc quyền VIP

Đặc quyền VIP

Các Chúa Công thân mến,

 

Hãy cùng Điêu Thuyền tìm hiểu chi tiết các đặc quyền VIP trong Tân Vương 3Q nhé.

 

Lưu ý:

- Khi vào game, các Chúa Công sẽ được tặng ngay VIP 3

- Các phần tô đậm trong ngoặc là gia tăng thêm so với cấp VIP trước đó.

VIP 0:

Lượt mua PB ngày: +1

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +1

Số ô túi tướng: +150

Tích lũy treo máy tối đa: 12 giờ

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Được mua gói quà đặc quyền giá 100 KNB gồm: 500k xu, 250k EXP, 2 phiếu quay.

 

1

 

VIP 1:

Lượt mua PB ngày: +1

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +2 (+1)

Số ô túi tướng: +175 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 14 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +20% (+20%)

Offline lợi ích xu: +10% (+10%)

Offline EXP tướng: +10% (+10%)

Offline EXP nhân vật: 10% (+10%)

Được mua gói quà đặc quyền giá 240 KNB gồm: 2m xu, 300 đá đột phá, 3 phiếu quay.

 

2

 

VIP 2:

Lượt mua PB ngày: +1

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +3 (+1)

Số ô túi tướng: +200 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 15 giờ (+1)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +30% (+10%)

Offline lợi ích xu: +15% (+5%)

Offline EXP tướng: +15% (+5%)

Offline EXP nhân vật: +15% (+5%)

Được mua gói quà đặc quyền giá 690 KNB gồm: 2m EXP Tướng, 30 mảnh thần, 30 mảnh ma.

 

3

 

VIP 3:

Lượt mua PB ngày: +2 (+1)

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +4 (+1)

Số ô túi tướng: +225 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 16 giờ (+1)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +40% (+10%)

Offline lợi ích xu: +20% (+5%)

Offline EXP tướng: +20% (+5%)

Offline EXP nhân vật: +20% (+5%)

Được mua gói quà đặc quyền giá 990 KNB gồm: 4m xu, 1 Phiếu chiêu trận doanh, 1 Phiếu quay cao.

 

4

 

VIP 4:

Lượt mua PB ngày: +2

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +5 (+1)

Số ô túi tướng: +250 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 17 giờ (+1)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +60% (+20%)

Offline lợi ích xu: +30% (+10%)

Offline EXP tướng: +30% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +30% (+10%)

Được mua gói quà đặc quyền giá 1890 KNB gồm: 5m EXP Tướng, 50 mảnh 5 sao, 1 Phiếu quay cao.

 

5

 

VIP 5:

Lượt mua PB ngày: +3 (+1)

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +6 (+1)

Số ô túi tướng: +275 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 18 giờ (+1)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +80% (+20%)

Offline lợi ích xu: +40% (+10%)

Offline EXP tướng: +40% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +40% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Được mua gói quà đặc quyền giá 2290 KNB gồm: 1 Rương mảnh hỗ trợ Nguy Thục Ngô (Chọn), 6m Xu, 1 Phiếu quay cao.

 

6

 

VIP 6:

Lượt mua PB ngày: +3

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +7 (+1)

Số ô túi tướng: +300 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 20 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +100% (+20%)

Offline lợi ích xu: +50% (+10%)

Offline EXP tướng: +50% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +50% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Được mua gói quà đặc quyền giá 2890 KNB gồm: 1 Rương mảnh công 5 hệ (Chọn), 6m EXP, 2 Phiếu quay cao, 1 Phù Văn Lục Nghi.

 

7

 

VIP 7:

Lượt mua PB ngày: +4 (+1)

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +8 (+1)

Số ô túi tướng: +325 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 22 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +120% (+20%)

Offline lợi ích xu: +60% (+10%)

Offline EXP tướng: +60% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +60% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Được mua gói quà đặc quyền giá 4190 KNB gồm: 1 Rương mảnh công 5 hệ (Chọn), 8m EXP, 3 Phiếu quay cao, 1 Phù Văn Lục Nghi.

 

8

 

VIP 8:

Lượt mua PB ngày: +4

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +9 (+1)

Số ô túi tướng: +350 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 24 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +160% (+40%)

Offline lợi ích xu: +70% (+10%)

Offline EXP tướng: +70% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +70% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Được mua gói quà đặc quyền giá 4690 KNB gồm: 1 Rương mảnh Thần Ma (Chọn), 8m EXP, 5 Phiếu quay cao, 1 Cung Liêu Nguyên.

 

9

 

VIP 9:

Lượt mua PB ngày: +5 (+1)

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +10 (+1)

Số ô túi tướng: +375 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 26 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +160%

Offline lợi ích xu: +80% (+10%)

Offline EXP tướng: +80% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +80% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Được mua gói quà đặc quyền giá 4890 KNB gồm: 1 Rương mảnh Thần Ma (Chọn), 10m EXP, 5 Phiếu quay cao, 1 Giày Liêu Nguyên.

 

10

 

VIP 10:

Lượt mua PB ngày: +5

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +11 (+1)

Số ô túi tướng: +400 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 28 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +180% (+20%)

Offline lợi ích xu: +90% (+10%)

Offline EXP tướng: +90% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +90% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Được mua gói quà đặc quyền giá 6890 KNB gồm: 1 Rương mảnh Thần Ma (Chọn), 10m EXP, 1 Phù Văn Thất Tinh, 1 Nón Liêu Nguyên.

 

11

 

VIP 11:

Lượt mua PB ngày: +6 (+1)

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +12 (+1)

Số ô túi tướng: +425 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 30 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +200% (+20%)

Offline lợi ích xu: +100% (+10%)

Offline EXP tướng: +100% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +100% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thí Luyện

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thông Thiên

Được mua gói quà đặc quyền giá 8890 KNB gồm: 1 Rương mảnh Thần Ma (Chọn), 50 mảnh Thần Ma, 1 Phù Văn Thất Tinh, 1 Giáp Liêu Nguyên.

 

12

 

VIP 12:

Lượt mua PB ngày: +6

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +13 (+1)

Số ô túi tướng: +450 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 32 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +220% (+20%)

Offline lợi ích xu: +110% (+10%)

Offline EXP tướng: +110% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +110% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thí Luyện

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thông Thiên

Kích hoạt Chiêu 10 lần Chiêu Hiền Bảng

Được mua gói quà đặc quyền giá 11780 KNB gồm: 1 Rương mảnh Thần Ma (Chọn), 100 mảnh Thần Ma, 1 Phù Văn Thất Tinh, 10 Phiếu chiêu trận doanh.

 

13

 

VIP 13:

Lượt mua PB ngày: +7 (+1)

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +14 (+1)

Số ô túi tướng: +475 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 34 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +240% (+20%)

Offline lợi ích xu: +120% (+10%)

Offline EXP tướng: +120% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +120% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thí Luyện

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thông Thiên

Kích hoạt Chiêu 10 lần Chiêu Hiền Bảng

Được mua gói quà đặc quyền giá 14180 KNB gồm: 1 Rương mảnh Thần Ma (Chọn), 150 mảnh Thần Ma, 2 Phù Văn Thất Tinh, 10 Phiếu chiêu trận doanh.

 

14

 

VIP 14:

Lượt mua PB ngày: +7

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +15 (+1)

Số ô túi tướng: +500 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 36 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +260% (+20%)

Offline lợi ích xu: +130% (+10%)

Offline EXP tướng: +130% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +130% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thí Luyện

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thông Thiên

Kích hoạt Chiêu 10 lần Chiêu Hiền Bảng

Được mua gói quà đặc quyền giá 25000 KNB gồm: 30 Khóa Tẩy Luyện, 1 Phù Văn Bát Môn, 200 mảnh Thần Ma, 10 Phiếu chiêu trận doanh.

 

15

 

VIP 15:

Lượt mua PB ngày: +7

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +16 (+1)

Số ô túi tướng: +525 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 38 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +280% (+20%)

Offline lợi ích xu: +140% (+10%)

Offline EXP tướng: +140% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +140% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thí Luyện

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thông Thiên

Kích hoạt Chiêu 10 lần Chiêu Hiền Bảng

Được mua gói quà đặc quyền giá 30000 KNB gồm: 50 Khóa Tẩy Luyện, 1 Phù Văn Bát Môn, 250 mảnh Thần Ma, 10 Phiếu chiêu trận doanh.

 

16

 

VIP 16:

Lượt mua PB ngày: +7

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +17 (+1)

Số ô túi tướng: +550 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 40 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +300% (+20%)

Offline lợi ích xu: +150% (+10%)

Offline EXP tướng: +150% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +150% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thí Luyện

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thông Thiên

Kích hoạt Chiêu 10 lần Chiêu Hiền Bảng

Được mua gói quà đặc quyền giá 35000 KNB gồm: 80 Khóa Tẩy Luyện, 1 Phù Văn Bát Môn, 300 mảnh Thần Ma, 10 Phiếu chiêu trận doanh.

 

17

 

VIP 17:

Lượt mua PB ngày: +7

Lượt mua khiêu chiến liên sv: +10

Tổng lượt rung tiền: +18 (+1)

Số ô túi tướng: +575 (+25)

Tích lũy treo máy tối đa: 42 giờ (+2)

Lượt mua tranh bá liên sv: +20

Mua xu nhanh: +320% (+20%)

Offline lợi ích xu: +160% (+10%)

Offline EXP tướng: +160% (+10%)

Offline EXP nhân vật: +160% (+10%)

Kích hoạt tính năng ghép nhanh Phù Văn

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thí Luyện

Kích hoạt 10 tầng nhanh Tháp Thông Thiên

Kích hoạt Chiêu 10 lần Chiêu Hiền Bảng

Được mua gói quà đặc quyền giá 40000 KNB gồm: 100 Khóa Tẩy Luyện, 1 Phù Văn Bát Môn, 350 mảnh Thần Ma, 10 Phiếu chiêu trận doanh.

 

18

 

Chúc các Chúa công có những giây phút trải nghiệm game Tân Vương 3Q hấp dẫn và vui vẻ. Mọi thắc mắc cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ về Fanpage Tân Vương 3Q.